TH EN

ระเบียบการประมูล

TERMS

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระเบียบการประมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

“ผู้ขาย” หมายถึง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทธุรกิจรถให้เช่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย

“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตร สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และรวมถึงสินค้าอื่นๆ ถือเป็นสินค้าใช้แล้ว

 1. บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขายทอดตลาดทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยวิธีการประมูล
 2. ทรัพย์สินที่นำออกขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์  เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้
 3. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าก่อนเข้าร่วมประมูลประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดใด ๆ ในข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประมูล โดยถือว่าผู้ซื้อทราบและยอมรับถึงสภาพของรายการนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาดได้ทำการยกเลิก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
 5. ทรัพย์สินประเภทรถที่ขายได้ บริษัทฯ เพิ่มความคุ้มครองประกันอัคคีภัย (เฉพาะรุ่นหรือคันที่ระบุเท่านั้น)ระยะเวลาความคุ้มครอง 48 ชั่วโมงนับแต่ที่ผู้ซื้อรับรถและนำรถออกจากบริษัท ฯ หากเกิดเหตุดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์อัคคีภัย บริษัทฯ หรือผู้ซื้อรถได้  สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามราคารถที่ประมูลได้ แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อคัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการประมูล)
 6. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันระบบเกียร์ของรถทุกประเภท
 7. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเลขไมล์ว่ามีการปรับหรือไม่ สำหรับเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทาง
 8. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏทั้งในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
 9. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล
 10. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้าและลงนามยืนยันการรับสินค้า ก่อนนำสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ หรือลงนามยืนยันรับสินค้า เมื่อนำรถออกจากพื้นที่บริษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย้าย) หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ ถือว่าผู้ซื้อยินยอมรับสินค้าตามสภาพดังกล่าว และสละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
 11. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกทั้งภาพและเสียงการประมูล และบันทึกโดยกล้อง CCTV
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการประมูล การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของบริษัทฯ
 14. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18

ขั้นตอนการประมูล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล สามารถลงทะเบียน หรือลงทะเบียนล่วงหน้าและวางหลักประกันค่าป้าย หมายเลขประมูลสำหรับรถยนต์และรถเพื่อการเกษตร 20,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท เป็น เงินสด แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย บมจ. สหการประมูล QR Code และบัตรเครดิต
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลออนไลน์ (Online) สามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้โดยสมัครสมาชิก และโอนชำระ หลักประกัน ตามหลักเกณฑ์เดียวกับการเข้าร่วมประมูลหน้าลาน ตามข้อ 1. เพื่อรับหมายเลขสมาชิกและรหัส ลับ เพื่อใช้ประมูลออนไลน์

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ลงทะเบียน หรือมีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง (กรณีไม่มาประมูลด้วยตนเอง)
 3. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

   นิติบุคคล

      1.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาใบภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   

     พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีมอบอำนาจ  

          3.1  หนังสือมอบอำนาจ

          3.2  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน

          3.3  สำเนาใบภพ.20

          3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  

       พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     4. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

ผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อ

แสดงเจตนาการซื้อด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูล ณ ลานประมูล หรือแสดงเจตนาโดยการคลิ๊กราคาซื้อผ่านระบบออนไลน์

การปรับราคาประมูล

การประมูล จะเริ่มการประมูลจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย

 • กรณีรถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
 • กรณีรถยนต์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท
 • กรณีรถจักรยานยนต์ราคาไม่เกิน 1 แสนบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท
 • กรณีรถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป  โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
 • กรณีรถเพื่อการเกษตร โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล

 ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน

 • รถยนต์ 10,700 บาท                                        -     รถบรรทุก 6 ล้อ 12,840 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 1,605 บาท                            -     รถบรรทุก 10 ล้อ 16,050 บาท
 • รถการเกษตร 9,630 บาท                               -     รถเกี่ยวข้าว รถไถ 1,070 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูล คันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลน้อยกว่า 10,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลร้อยละ 30 ของราคาจบประมูลต่อคันต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลตั้งแต่ 10,000 บาท

 

การชำระเงิน

 1. กรณีผู้ซื้อ ประมูล ณ ลานประมูล จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยืนยันการประมูลได้

กรณีผู้ซื้อ ประมูลผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์หลักฐานการประมูลได้จากรายการซื้อ

 1. กรณีชำระเงินเต็มจำนวน

      2.1 ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้ายและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมภาษีมูลค่า  

       เพิ่มเต็มจำนวน

           2.2  ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่ารถเต็มจำนวน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่แจ้ง ไว้ในรายการ

           2.3  หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับ จากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

                 ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 1. กรณีชำระเงินบางส่วน

     3.1  ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้ายและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่า เพิ่ม เต็มจำนวน

     3.2  ภายในวันประมูล ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำค่ารถขั้นต่ำ 10% ของราคารถที่ประมูลได้ (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณี

            รถยนต์ราคาจบประมูลน้อยกว่า 200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผู้ขายแต่ละราย) หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีรถจักรยานยนต์จบ

            ประมูลน้อยกว่า 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่แจ้งไว้ในหมายเหตุเต็มจำนวน

     3.3  การชำระเงินส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 4 วันทำการ สำหรับประมูล ณ สำนักงานใหญ่และสาขารังสิตคลอง8 กรณีประมูลสาขาต่างจังหวัด

            ผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ

         3.4  หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ

                 ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 1. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน หากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 90% ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำภายในวันประมูลข้อ 3.2 หรือริบเงินหลักประกันหากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 10% ของราคารถที่ประมูล และสามารถยกเลิกการขายหรือนำรถตามรายการที่ขายไปแล้วกลับคืนจากผู้ซื้อ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระเป็นเงินสด
 • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี บมจ.สหการประมูล
 • ชำระโดยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บมจ. สหการประมูล
 • ชำระโดยบัตรเครดิต วีซ่าการ์ดหรือมาสเตอร์การ์ด (เฉพาะสำนักงานใหญ่) โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว 2.5% เป็นเงินสด
 • ชำระโดย QR Code

 

บัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 060-3-02047-5
 • ธนาคารธนชาต สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 017-3-00019-1
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทียมร่วมมิตร บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-0-00325-5
 • ธนาคารกสิกร สาขาลาดพร้าว 67 บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 074-1-04167-7
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 094-6-00013-1

เล่มทะเบียน

 1. เล่มทะเบียนและเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ จะได้รับโดยประมาณ 15-30 วันทำการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละรายแล้วแต่กรณี) ทั้งรถนิติบุคคล และรถบุคคลทั่วไป
 2. การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย

     กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย(คดีแพ่ง/คดีอาญา)ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี

     กรณีผู้ซื้อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 2. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน

ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น

 1. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 2. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอออกเอกสารใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
 2. การรับเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน

            4.1  รับได้ที่ทำการบริษัทฯ / สาขา

                   4.1.1 รับด้วยตนเอง

                   4.1.2 กรณีไม่มารับด้วยตนเอง นำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

            4.2  รับทาง ปณ. EMS ผู้ซื้อแจ้งแผนกทะเบียนรถ ของบริษัทฯ ให้จัดส่งเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน พร้อมชำระค่าบริการ 50 บาท ต่อคัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกและใช้บริการประมูลออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ลูกค้าสมัครสมาชิกผ่านทางเว็ปไซต์ www.auct.co.th  เลือกหัวข้อ AUCT LIVE  หรือ ณ สำนักงานทุกสาขา โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และวางหลักประกันเพื่อลงทะเบียน

 2. บริษัทฯ จะส่งมอบหมายเลขสมาชิกพร้อมรหัสผ่านทางอีเมล์หรือทางเอสเอ็มเอสให้กับผู้สมัคร

 3. ลูกค้าต้องทำการ Login เพื่อทำรายการโอนหลักประกันและแจ้งรายละเอียดการโอนหลักประกัน

 4. เมื่อบริษัทฯ ทำการตรวจสอบการวางหลักประกัน ลูกค้าสามารถใช้บริการประมูลออนไลน์ได้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการประมูลออนไลน์

 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเอง หากบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลในใบสมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร หรือมีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น

 3. เอกสารประกอบการสมัคร

           3.1 บุคคลธรรมดา

                   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   - หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ประมูลด้วยตนเอง)

** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

​           3.2 นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีมอบอำนาจ

                           -  หนังสือมอบอำนาจ

                           - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน

                           - สำเนาใบภพ.20

                          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       4  กรณีผู้สมัครไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลกับบริษัทฯ การสมัครสมาชิกใหม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 3.

กรณีผู้สมัครเคยลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลกับบริษัทฯ ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ3.

 1. บริษัทฯ จะส่งมอบหมายเลขสมาชิกพร้อมรหัสผ่านทางอีเมล์หรือทางเอสเอ็มเอสให้กับผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครหรือสมัครทางออนไลน์มาครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 2. การวางหลักประกัน

  1. กรณีวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ผู้สมัครต้องวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ของวงเงินที่ต้องการประมูล โดยจะได้รับวงเงินประมูลจำนวน 10 เท่าของหลักประกัน

  2. กรณีวางหลักประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการประมูลหน้าลาน

 • รถยนต์, รถการเกษตรวางเงินมัดจำ 20,000 บาท
 • รถจักรยานยนต์วางเงินมัดจำ 5,000 บาท
 1. ผู้สมัครสามารถใช้บริการประมูลออนไลน์ได้ เมื่อบริษัทฯ ทำการตรวจสอบหลักประกัน หลังจากผู้สมัครได้วางหลักประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 2. ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

 3. กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล

 4. กรณีผู้สมัคร ประมูลทางออนไลน์ได้ สามารถตรวจสอบรายการซื้อได้จากระบบ ในรายการซื้อของฉัน

 5. การชำระเงิน ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล ตามประกาศของบริษัทฯ

 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูลออนไลน์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลทางออนไลน์ได้

 7. การยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้สมัครสามารถขอหลักประกันได้ โดยการ Login เข้าระบบประมูล แล้วเลือกหัวข้อ หลักประกัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะได้รับหลักประกันคืนภายใน 1 วันทำการก่อน 20.00 น.  หากทำรายการก่อน 16.00 น. หากทำรายการหลัง 16.00 น. จะได้รับเงินคืนในวันถัดไป หากติดวันหยุดนขัตฤกษ์ และเสาร์ - อาทิตย์ จะคืนหลักประกันให้ในวันถัดไป

 8. หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

 9. ผู้สมัครต้องศึกษาเงื่อนไขและยอมรับในเงื่อนไขการประมูลและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ตามประกาศของบริษัทฯ

 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก หากผู้สมัครหรือสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกอายัดทรัพย์ เป็นต้น


 

การใช้บริการประมูลออนไลน์

การประมูลออนไลน์ เลือกได้ 2 วิธี

 1. การประมูลออนไลน์แบบปกติ ผู้ประมูลเสนอราคาผ่านทางออนไลน์พร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง

 2. การประมูลออนไลน์แบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID) ผู้ประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยผู้ประมูลต้องตั้งราคาก่อนที่จะประมูลรายการนั้นๆ

 • ในการประมูลออนไลน์แบบเสนอราคาล่วงหน้า ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้
 • หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าชนะการประมูล
 • หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้ ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล ชนะการประมูล


 


 

 ประกาศ เงื่อนไขที่ผู้ประมูลได้พึงรับทราบและพึงปฏิบัติ

ประกาศ

เงื่อนไขที่ผู้ประมูลได้พึงรับทราบและพึงปฏิบัติ

 1. บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขายทอดตลาดด้วยวิธีการประมูล ทรัพย์สินที่นำออกขายถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์  เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้
 2. ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันระบบเกียร์ของรถทุกประเภท
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเลขไมล์ว่ามีการปรับหรือไม่ สำหรับเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทาง
 4. อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏทั้งในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
 5.  ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล
 6. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้าและลงนามยืนยันการรับสินค้า ก่อนนำสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ หรือลงนามยืนยันรับสินค้า เมื่อนำรถออกจากพื้นที่บริษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย้าย) หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ
 7. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18
 8. ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย

    กรณีไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย  (คดีแพ่ง/คดีอาญา)  ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี

    กรณีดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 8. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน

     ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น

 1. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 8. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอออกเอกสารใหม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

    ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมูลได้ที่      https://www.auct.co.th/term.php

FACEBOOK

TOP