TH EN

ระเบียบการประมูล

TERMS

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ระเบียบการประมูล

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกมือและเงื่อนไขการชำระเงิน

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกมือและเงื่อนไขการชำระเงิน

1.ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถและข้อมูลรถที่ตัวรถก่อนทำการประมูล

2.ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล 20,000 บาท ด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บมจ.สหการประมูล

    และสามารถรับเงินประกันคืนได้ทันที หากไม่ต้องการประมูล หรือประมูลไม่ได้

3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน  

   บุคคลทั่วไป

    - สำเนาทะเบียนบ้าน

    - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

นิติบุคคล                

   - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

   - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

      หมายเหตุ  ใช้สำเนาเอกสาร  จำนวน  1 ชุด  และต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

     กรณีต้องการจัดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช่าซื้อ(ไฟแนนซ์) ก่อนทำการประมูลทุกครั้ง
 

4. แสดงเจตนาการซื้อรถยนต์ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น (ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น โฆษกจะไม่นับขายให้) โดยเริ่มการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย

•โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้น 1-999,999 บาท
•โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปและผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

5. ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกครั้ง

6. กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้
    6.1 ชำระเงินในวันประมูล ราคาจบการประมูลของรถยนต์ต้องบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• ค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

     6.2 ชำระเงินครบ 100% ของราคารถของราคารถที่ประมูลได้(ตามข้อ 6.1)โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

           (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 2.5% เป็นเงินสด) สามารถรับรถกลับได้ทันที

    6.3 การชำระเงินบางส่วนในวันประมูลต้องชำระเงินมัดจำขั้นต่ำ 10%ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ (ตามข้อ 6.1) โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

        (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 2.5% เป็นเงินสด)
    6.4 ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 4 วันทำการ สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขารังสิตคลอง 8 และ 3 วันทำการ ในการประมูลสาขาต่างจังหวัด

7. ผู้ประมูลได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และ อุปกรณ์ประจำรถยนต์ภายหลังการประมูล โดย บมจ.สหการประมูล จะออกใบตรวจสภาพรถแก่ท่านเป็นหลักฐานเพื่อใช้ยืนยันในวันรับรถ

    กรณีที่ท่านไม่ยอมตรวจสภาพรถยนต์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

8. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อหลังจากหนังสือสัญญาออกแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนให้ หากมีเหตุผลอันสมควรโดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

   - รถที่ประมูลได้ราคาจบน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง

   - รถที่ประมูลได้ราคาจบตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 30% ของราคาจบการประมูล ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
 

9. ผู้ประมูลรถยนต์ได้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้)

    และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถ-ประมูลแบบนิติบุคคลและประมูลแบบรถด่วนที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

10. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถยนต์ได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5 , ข้อ 6. บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯจะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

     เล่มทะเบียนของรถนิติบุคคล ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15-30 วัน
     เล่มทะเบียนของรถบุคคลทั่วไป ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15 วัน

    ผู้ประมูลได้ เมื่อรับเล่มทะเบียน/ชุดโอนแล้ว ต้องนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดของท่าน ภายใน 90 วัน

 


ข้อดีของผู้ซื้อ ในการประมูลรถยนต์ที่สหการประมูล

  1. เรามีปริมาณรถยนต์ทุกยี่ห้อ/ทุกรุ่นให้เลือกจำนวนมาก
  2.  ท่านสามารถซื้อรถยนต์ได้ในราคาที่คุณพอใจ
  3. บริษัทฯ รับประกันว่า ซื้อรถยนต์แล้วได้รับเล่มทะเบียนแน่นอน
  4. ซื้อรถที่ บมจ.สหการประมูล เป็นการซื้อ–ขายรถยนต์ตามสภาพ
  5.  ท่านมีอิสระในโอกาสตัดสินใจซื้อ เมื่อเห็นราคาและคุณภาพที่เหมาะสม
  6. เรามีสถานที่ และการกำหนดเวลาในการซื้อแน่นอน
  7. ท่านสามารถได้รับข้อมูล ข่าวสารรถยนต์ได้ที่

 

* หมายเหตุ: รถบุคคลทั่วไปไม่มีใบรายการแจก กรุณาดูรายละเอียดจากเอกสารที่ติดหน้ารถ

 

 ประมูลจักรยานยนต์

ระเบียบการประมูลโดยวิธีการยกมือและเงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถและข้อมูลรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล

2. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้ายหมายเลขผู้ประมูล 5,000 บาท ด้วยเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บมจ.สหการประมูล

    ประมูลและสามารถรับเงินประกันคืนได้ทันที หากไม่ต้องการประมูล หรือประมูลไม่ได้

3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน  แบ่งเป็น

           3.1  บุคคลทั่วไป

                  - สำเนาทะเบียนบ้าน

                 - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ   (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

        3.2  นิติบุคคล                

                - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

                - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

              หมายเหตุ  ใช้สำเนาเอกสาร  จำนวน  1 ชุด  และต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

4. แสดงเจตนาการซื้อรถยนต์ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น (ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น โฆษกจะไม่นับขายให้)

    โดยเริ่มการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย

     •โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้น 1-99,999 บาท 
     •โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปและ   ผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

5. ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกครั้ง

6. กรณีที่ประมูลรถจักรยานยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้
           6.1 ชำระเงินในวันประมูล ราคาจบการประมูลของรถจักรยานยนต์ต้องบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

                 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                 • ค่าดำเนินการ 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

            6.2 ชำระเงินครบ 100% ของราคารถของราคารถที่ประมูลได้(ตามข้อ 6.1)โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

                 (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 2.5% เป็นเงินสด) สามารถรับรถกลับได้ทันที

           6.3 วางเงินมัดจำตัวรถจักรยานยนต์ขั้นต่ำคันละ 5,000 บาท(บวกค่าใช้จ่าย ตาม 6.1) ในกรณีที่ราคาจบประมูลไม่เกิน 50,000 บาท

                 วางเงินมัดจำตัวรถจักรยานยนต์ 10%(บวกค่าใช้จ่าย ตาม 6.1) ในกรณีที่ราคาจบประมูลเกิน 50,000 บาท

               โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด    (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 2.5% เป็นเงินสด)

         6.4 ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 4 วันทำการ สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขารังสิตคลอง 8 และ 3 วันทำการ ในการประมูลสาขาต่างจังหวัด

7. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อหลังจากหนังสือสัญญาออกแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนให้ หากมีเหตุผลอันสมควรโดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้
- รถที่ประมูลได้ราคาจบน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
-รถที่ประมูลได้ราคาจบตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 30% ของราคาจบการประมูล ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง

8. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้)

   และ เงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์

9. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5, ข้อ 6 บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯจะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

         เล่มทะเบียนของรถนิติบุคคล ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15-30 วัน
         เล่มทะเบียนของรถบุคคลทั่วไป ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15 วัน

ผู้ประมูลได้ เมื่อรับเล่มทะเบียน/ชุดโอนแล้ว ต้องนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดของท่าน ภายใน 90 วัน

 ระเบียบการประมูล AUCTION LIVE PRO

        1. ผู้ที่ต้องการประมูลผ่านระบบ AUCTION LIVE PRO ต้องกรอกใบสมัครการประมูล AUCTION LIVE PRO ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
        2. การสมัครสมาชิกประมูล AUCTION LIVE PRO ท่านต้องชำระเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแนบกับใบสมัครตัวจริง โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับ ดังนี้
              - กรณีรถยนต์หรือจักรลการเกษตร ชำระเงินค่ามัดจำ 20,000 บาท
              - กรณีรถจักรยานยนต์ ชำระเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท

               โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนสมาชิก แบ่งเป็น
              1) บุคคลธรรมดา
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                  - สำเนาทะเบียนบ้าน
                  - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
              2) นิติบุคคล
                  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - หนังสือมอบอำนาจ
              3) บุคคลต่างชาติ
                  - Passport
                  - Work Permit (ยังไม่หมดอายุ)

                  หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

        3. บริษัทจะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number), รหัสผ่าน (Password), หมายเลขป้ายที่ใช้ในการประมูล และวงเงินในการประมูลให้แก่ท่านทางอีเมล์ หมายเลขสมาชิก (Member Number) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ท่านต้องรักษาหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ท่านรับรองว่าจะไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นทำการประมูลแทนท่าน
        4. ท่านรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
        5. ท่านรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิการประมูล
        6. หลังจากสมัครเป็นสมาชิกของการประมูล AUCTION LIVE PRO แล้ว ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีและท่านจะได้รับเงินค่าสมาชิกคืนภายใน 1 วันทำการ
        7. รถที่นำออกประมูลขายเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความพึงพอใจของผู้ประมูลซื้อ หากรถคันใดระบุว่าขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ บริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่ได้ระบุว่า "ไม่รับผิดชอบการโอนฯ" แต่ไม่สามารถโอนได้ โดยคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานกรมการขนส่งเท่านั้น
        8. รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิกกรมธรรม์และ พ.ร.บ. ประกันภัยฯ แล้ว
        9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        10. การประมูล AUCTION LIVE PRO สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ
              10.1 การประมูลแบบปกติ ผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
              10.2 การประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ซึ่งผู้ประมูลจะตั้งราคาประมูลสูงสุดไว้ล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยท่านต้องตั้งราคาก่อนที่จะประมูลในรายการนั้น
        11. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูล AUCTION LIVE PRO ของบริษัทขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
        12. การประมูลเริ่มจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน และปรับขึ้นครั้งละ 10,000 บาท สำหรับราคาเสนอซื้อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล
        13. การประมูลที่ไม่มีราคากลาง ผู้ประมูลทาง AUCTION LIVE PRO ไม่มีสิทธิ์เสนอราคาเปิดประมูล และหากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าราคาอนุมัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ขายรถคันดังกล่าว
        14. ผู้ประมูลได้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประมูลต่อคัน ดังนี้
              14.1 ค่าดำเนินการ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
              14.2 ค่าธรรมเนียมการประมูล AUCTION LIVE PRO ฟรี !!
              14.3 ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
        15. หากมีการเสนอราคาเท่ากันสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลที่ลานประมูลและประมูลทาง e-Auction บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาทางลานประมูลเป็นผู้ประมูลได้
        16. กรณีที่มีการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ ซึ่งถ้าราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูลในลานไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคา (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) นั้นชนะการประมูล แต่ถ้าราคาในการประมูลในวันที่มีการประมูลจริงสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้ (Proxy Bid) ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในวันที่ประมูลจริงชนะการประมูล
        17. เมื่อท่านประมูลรถได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ทันที และส่งอีเมล์สรุปผลการประมูลของท่าน ให้กับท่านภายในวันที่ประมูล หรือท่านสามารถทราบผลการประมูลของท่านได้จากทางหน้าจอในระบบ ทั้งในขณะประมูลและหลังการประมูลได้
        18. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าปรับ ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (ถ้ามี) และภาษีรถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
        19. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หากมีเหตุผลอันสมควร โดยคิดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนสัญญา ดังนี้ รถราคาเกิน 10,000 บาทขึ้นไป คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 30% ของราคาจบการประมูล ส่วนราคารถต่ำกว่า 10,000 บาท คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 3,000 บาทต่อคัน
        20. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคารถยนต์ ค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
              - ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 060-3-020-47-5 สาขา ถนนรัชดาภิเษก
              - ธนาคารธนชาต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 017-3-000-19-1 สาขา โรงพยาบาลลาดพร้าว
              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 301-0-003-25-5 สาขา เทียมร่วมมิตร
        21. หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินตามข้อ 20. ยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจำนวน 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ จากเงินลงทะเบียนมัดจำป้าย
        22. ผู้ประมูลได้ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนแล้ว โปรดนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่ง ประจำจังหวัดของท่านภายใน 90 วัน มิฉะนั้นขนส่งอาจระงับหรือยกเลิกการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการภายหลังได้
        23. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกการประมูล AUCTION LIVE PRO เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
              23.1 สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นสมาชิก
              23.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล AUCTION LIVE PRO
              23.3 สมาชิกผิดนัดไม่ชำระราคารถภายในเวลาที่กำหนด
              23.4 สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อความสามารถในการชำระราคารถ
              23.5 สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์
              23.6 สมาชิกเสียชีวิตหรือสาบสูญ
              23.7 สมาชิกตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
              23.8 สมาชิกขาดการติดต่อหรือบริษัทฯไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

              หมายเหตุ กรณีบริษัทเป็นผู้บอกเลิกการเป็นสมาชิก บริษัทจะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อบริษัทหักจากค่าสมาชิก ส่วนที่เหลือบริษัทจะส่งคืนแก่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนสมาชิก

        24. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ที่ทำงาน, อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
 

*** มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ***

 เครื่องจักรทางการเกษตร

ระเบียบการประมูลและเงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้สนใจโปรดตรวจสอบหมายเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ และสภาพสินค้าก่อนทำการประมูลเนื่องจากเป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้วและประมูลขายตามสภาพ 

  2.ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนก่อนการประมูล 

  • รถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าววางเงินมัดจำป้าย 20,000 บาท 
  • สำหรับรถดำนาวางเงินมัดจำป้าย 5,000 บาท  ด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย บมจ.สหการประมูลและสามารถรับเงินประกันคืนได้ทันที หากไม่ต้องการประมูล หรือประมูลไม่ได้

3.เอกสารประกอบการลงทะเบียน  แบ่งเป็น

         3.1  บุคคลธรรมดา  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     - สำเนาทะเบียนบ้าน

     - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)

       3.2  นิติบุคคล        - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

                                     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

                                     - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

                หมายเหตุ  ใช้สำเนาเอกสาร  จำนวน  1 ชุด  และต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

4. แสดงเจตนาการซื้อรถยนต์ด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น (ถ้าแสดงโดยวิธีอื่น โฆษกจะไม่นับขายให้) โดยเริ่มการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย

•โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้น 1-999,999 บาท
•โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป และผู้เสนอซื้อในราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล

 

5. ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกครั้ง

 

6.กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้
    6.1 ชำระเงินในวันประมูล

           • วางเงินมัดจำ 10%ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตวีซ่าการ์ด,บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

              (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิต 2.5% เป็นเงินสด)

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของเงินมัดจำ (กรณีรถที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดำเนินการประมูล

           -รถแทรกเตอร์,รถเกี่ยวนวดข้าว,รถขุด ค่าดำเนินการ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  -รถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นSR-J3,รถไถนั่งขับ,รถดำนา,อุปกรณ์ต่อพ่วง,เครื่องยนต์และรถไถเดินตาม ค่าดำเนินการ 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

       6.2 ชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 4 วันทำการ สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขารังสิตคลอง 8 และ 3 วันทำการ ในการประมูลสาขาต่างจังหวัด

 7. ผู้ประมูลได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และ อุปกรณ์ประจำรถยนต์ภายหลังการประมูล โดย บมจ.สหการประมูล จะออกใบตรวจสภาพรถแก่ท่านเป็นหลักฐาน

      เพื่อใช้ยืนยันในวันรับรถ กรณีที่ท่านไม่ยอมตรวจสภาพรถยนต์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

8. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อหลังจากหนังสือสัญญาออกแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนให้ หากมีเหตุผลอันสมควรโดยคิดค่าใช้จ่ายดังนี้

- รถที่ประมูลได้ราคาจบน้อยกว่า 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง
- รถที่ประมูลได้ราคาจบตั้งแต่ 10,000 บาท ต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลคันละ 30% ของราคาจบการประมูล ต่อการเปลี่ยนชื่อ 1 ครั้ง

 

9. ผู้ประมูลรถยนต์ได้จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม, ค่าภาษี, ค่าปรับ, ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถยนต์ที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้)

    และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (รถ-ประมูลแบบนิติบุคคลและประมูลแบบรถด่วนที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

10. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถยนต์ได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 5 , ข้อ 6.1 บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ

      และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯจะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

11.เล่มทะเบียนของรถนิติบุคคล ท่านที่ประมูลได้จะได้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอน ประมาณ 15-30 วัน
 

 

ผู้ประมูลได้ เมื่อรับเล่มทะเบียน/ชุดโอนแล้ว ต้องนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดของท่าน ภายใน 90 วัน

FACEBOOK

TOP