ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
“ผู้ขาย” หมายถึง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทธุรกิจรถให้เช่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย
“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตร สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และรวมถึงสินค้าอื่นๆ ถือเป็นสินค้าใช้แล้ว

 1. บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการขายทอดตลาดทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยวิธีการประมูล
 2. ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดถือเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ เป็นการขายตามสภาพ ไม่ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสภาพรถแต่อย่างใด ข้อมูลบางประการไม่สามารถตรวจสอบได้
 3. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เงื่อนไขและคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้าก่อนเข้าร่วมประมูลประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดใด ๆ ในข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการประมูล โดยถือว่าผู้ซื้อทราบและยอมรับถึงสภาพของรายการนั้นแล้ว บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค
 5. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันระบบเกียร์ของรถทุกประเภทและเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรวัดระยะทาง ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ไม่รับประกันว่ามีการปรับเลขไมล์หรือไม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
 6. ทรัพย์สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาดได้ทำการยกเลิก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
 7. ทรัพย์สินประเภทรถที่ขายได้ บริษัทฯ เพิ่มความคุ้มครอง เฉพาะรุ่นหรือคันที่ระบุเท่านั้น
  1. 1 ความคุ้มครองประกันอัคคีภัย ระยะเวลาความคุ้มครอง 48 ชั่วโมง นับแต่ที่ผู้ซื้อรับรถและนำรถออกจากบริษัทฯ หากเกิดเหตุภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์อัคคีภัย บริษัทฯ หรือผู้ซื้อรถได้ สามารถเรียกร้องค่า เสียหายที่เกิดขึ้นตามราคารถที่ประมูลได้ แต่ไม่เกิน 400,000 บาทต่อคัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการประมูล)
  1. 2 ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ประเภท2 ระยะเวลาคุ้มครอง 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อประมูลได้ วงเงินคุ้มครองต่อตัวรถยนต์เอาประกันภัย ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยตามราคารถที่ประมูลได้ แต่ไม่เกิน 400,00 บาทต่อคัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมการประมูล)
 8. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล
 9. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพสินค้าและลงนามยืนยันการรับสินค้า ก่อนนำสินค้าออกจากพื้นที่ของบริษัทฯ หรือลงนามยืนยันรับสินค้า เมื่อนำรถออกจากพื้นที่บริษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย้าย) หากผู้ซื้อไม่ตรวจสภาพสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการขอคืนรถ ถือว่าผู้ซื้อยินยอมรับสินค้าตามสภาพดังกล่าว และสละสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
 10. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18
 11. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกทั้งภาพและเสียงการประมูล และบันทึกโดยกล้อง CCTV
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และกลไกตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาร่วมกับผู้ขาย อนุมัติหรือไม่อนุมัติการขายทรัพย์สินให้กับผู้ประมูล กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลอื่นอันสมควร และให้ถือผลการพิจารณาร่วมเป็นที่สิ้นสุด
 14. ผู้ซื้อต้องศึกษาเงื่อนไขการประมูล การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขตามประกาศของบริษัทฯ

ขั้นตอนการประมูล

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
 1. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล สามารถลงทะเบียน หรือลงทะเบียนล่วงหน้าและวางหลักประกันค่าป้ายหมายเลขประมูลสำหรับรถยนต์และรถเพื่อการเกษตร 20,000 บาท สำหรับรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท เป็นเงินสด แคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย บมจ. สหการประมูล QR Code และบัตรเครดิต
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลออนไลน์ (Online) สามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้โดยสมัครสมาชิก และโอนชำระหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์เดียวกับการเข้าร่วมประมูลหน้าลาน ตามข้อ 1. เพื่อรับหมายเลขสมาชิกและรหัสลับ เพื่อใช้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเป็นความลับโดยจะไม่นำข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรือนำข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์

  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย์ รวมถึงจะไม่นำข้อมูลที่ได้ไปกระทำการใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ลงทะเบียน หรือมีความจำเป็นเพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน / ชำระเงิน

  บุคคลธรรมดา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่มาประมูลด้วยตนเอง)
  3. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.
  ** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก

  นิติบุคคล

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาใบภพ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน ผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. กรณีมอบอำนาจ
  1. 1 หนังสือมอบอำนาจ
  1. 2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  1. 3 สำเนาใบภพ.20
  1. 4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  4. หลักประกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนข้อ 1.

  ผู้ประมูลแสดงเจตนาการซื้อ
  แสดงเจตนาการซื้อด้วยวิธียกป้ายหมายเลขประมูล ณ ลานประมูล หรือแสดงเจตนาโดยการคลิ๊กราคาซื้อผ่านระบบออนไลน์
  การปรับราคาประมูล
  การประมูล จะเริ่มการประมูลจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย
  • รถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
  • รถยนต์ราคาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท
  • รถจักรยานยนต์ราคาไม่เกิน 1 แสนบาท โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 1,000 บาท
  • รถจักรยานยนต์ราคาตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท
  • รถเพื่อการเกษตร โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท

  ทั้งนี้ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

  กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล

  ค่าธรรมเนียม / ค่าดำเนินการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อคัน

   - รถยนต์ 10,700 บาท - รถบรรทุก 6 ล้อ 12,840 บาท
   - รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 200 ซีซี 1,605 บาท - รถบรรทุก 10 ล้อ 16,050 บาท
   - รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ 200 ซีซีขึ้นไป 3,210 บาท (หรือตามที่ระบุในรายการ)
   - รถการเกษตร 9,630 บาท - รถเกี่ยวข้าว รถไถ 1,070 บาท
   - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูล คันละ 3,000 บาท ต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลน้อยกว่า 10,000 บาท
   - ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้ประมูลร้อยละ 30 ของราคาจบประมูลต่อคันต่อการเปลี่ยนชื่อต่อครั้ง สำหรับราคารถจบประมูลตั้งแต่ 10,000 บาท

  การชำระเงิน

  1. กรณีผู้ซื้อ ประมูล ณ ลานประมูล จะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารยืนยันการประมูลได้ กรณีผู้ซื้อ ประมูลผ่านระบบออนไลน์ พิมพ์หลักฐานการประมูลได้จากรายการซื้อ
  2. กรณีชำระเงินเต็มจำนวน
   1. 1 ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้าย ค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และค่ารถเต็มจำนวน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่แจ้งในใบรายการ ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มจำนวน
   1. 2 หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  3. กรณีชำระเงินบางส่วน
   1. 1. ภายในวันประมูล ผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าขนย้ายและค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม เต็มจำนวน
   1. 2. ภายในวันประมูล ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำค่ารถขั้นต่ำ 10%-20% ของราคารถที่ประมูลได้ (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขผู้ขายแต่ละราย) หรือขั้นต่ำ 20,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีรถยนต์ราคาจบประมูลน้อยกว่า 200,000 บาท หรือขั้นต่ำ 5,000 บาท (บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีรถจักรยานยนต์จบประมูลน้อยกว่า 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่แจ้งไว้ในหมายเหตุเต็มจำนวน
   1. 3. การชำระเงินส่วนที่เหลือ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำการ สำหรับประมูล ณ สำนักงานใหญ่และทุกสาขา
   1. 4. หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวน ผู้ซื้อสามารถรับรถกลับได้ภายในวันดังกล่าว หรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันประมูล มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  4. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงิน หากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 90% ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมัดจำภายในวันประมูลข้อ 3.2 หรือริบเงินหลักประกันหากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน 10%-20% ของราคารถที่ประมูล และสามารถยกเลิกการขายหรือนำรถตามรายการที่ขายไปแล้วกลับคืนจากผู้ซื้อ
   ช่องทางการชำระเงิน
  • ชำระเป็นเงินสด
  • ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี บมจ.สหการประมูล
  • ชำระโดยแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย บมจ. สหการประมูล
  • ชำระโดยบัตรเครดิต วีซ่าการ์ดหรือมาสเตอร์การ์ด (เฉพาะสำนักงานใหญ่) โดยผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว 2.5% เป็นเงินโอนเข้าบัญชี บมจ.สหการประมูล
  • ชำระโดย QR Code

   1. บัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัชดาภิเษก บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 060-3-02047-5
    - ธนาคารธนชาต สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 017-3-00019-1
    - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทียมร่วมมิตร บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-0-00325-5
    - ธนาคารกสิกร สาขาลาดพร้าว 67 บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 074-1-04167-7
    - ธนาคารกรุงไทย สาขาประชาอุทิศ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 094-6-00013-1

  เล่มทะเบียน

  1. เล่มทะเบียนและเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ จะได้รับโดยประมาณ 15-30 วันทำการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ขายแต่ละรายแล้วแต่กรณี) ทั้งรถนิติบุคคล และรถบุคคลทั่วไป
  2. การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย
  3.   กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) รวมค่าปรับทุกกรณี หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย (คดีแพ่ง/คดีอาญา) ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี
     กรณีผู้ซื้อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 2. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน
     ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น
  4. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 2. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ รวมถึงเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์สูญหาย มีค่าดำเนินการ/ค่าใช้จ่าย ดังนี้
   1. 1. ค่าธรรมเนียมในการขอออกเอกสารใหม่ จำนวน 535 บาท ต่อชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   1. 2. ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใหม่ของผู้ขายต่อชุด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย
  5. ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
  6. การรับเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน
   1. 1. รับได้ที่ทำการบริษัทฯ / สาขา
    1. 1.1. รับด้วยตนเอง
    1. 1.2. กรณีไม่มารับด้วยตนเอง นำหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
   1. 2. รับทาง ปณ. EMS ผู้ซื้อแจ้งแผนกทะเบียนรถของบริษัทฯ ให้จัดส่งเล่มทะเบียนและเอกสารการโอน โดยบริษัทฯบริการจัดส่งให้ฟรี
  20240516_ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล(update) ครั้งที่ 3/24

การสมัครสมาชิกและระเบียบการประมูลออนไลน์ (AUCT LIVE)

 1. ผู้สนใจประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ AUCT LIVE ต้องสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
 2. ผู้สมัครต้องศึกษา ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ตามประกาศของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.auct.co.th/term
 3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่
  3.1 บุคคลธรรมดา
  1. 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  1. 1.2 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ประมูลด้วยตนเอง)
  ** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก
  3.2 นิติบุคคล
  1. 2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาภพ.20
  1. 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  1. 2.3 กรณีมอบอำนาจ - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารข้อ 3.2.1 และ ข้อ 3.2.2
  หมายเหตุ: เอกสารต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 4. บริษัทฯ จะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล์หรือทางเอสเอ็มเอสให้กับผู้สมัคร เมื่อได้รับรหัสผ่าน ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
 5. ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 6. การวางหลักประกัน เพื่อเข้าร่วมประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ AUCT LIVE
  1. 1 กรณีวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ผู้สมัครต้องวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ของวงเงินที่ต้องการประมูล โดยจะได้รับวงเงินประมูลจำนวน 10 เท่าของหลักประกัน
  1. 2 กรณีวางหลักประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการประมูลหน้าลาน
  รถยนต์, รถการเกษตร วางหลักประกัน 20,000 บาท
  รถจักรยานยนต์ วางหลักประกัน 5,000 บาท
  ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (แล้วแต่กรณี)
 7. การประมูลออนไลน์ AUCT LIVE เลือกได้ 2 วิธี
  1. 1 การประมูลออนไลน์แบบปกติ ผู้ประมูลเสนอราคาผ่านทางออนไลน์พร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
  1. 2 การประมูลออนไลน์แบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID) ผู้ประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยผู้ประมูลต้องตั้งราคาก่อนที่จะประมูลรายการนั้น ๆ
   การประมูล PROXY BID ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้
  - หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า(PROXY BID) ชนะการประมูล
  - หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้ ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล ชนะการประมูล
 8. กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล
 9. เมื่อประมูลทางออนไลน์ได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการซื้อได้จากระบบ ใน “รายการซื้อของฉัน” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิกที่ประมูลได้ไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 10. การยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะได้รับหลักประกันคืนภายใน 1 วันทำการหลังจากส่งข้อมูลเอกสารการยกเลิกพร้อมแนบหน้าสมุดบัญชี หรือส่งข้อมูลขอยกเลิกทางออนไลน์ พร้อมแจ้งยืนยันชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชี
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูลออนไลน์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลทางออนไลน์ได้
 12. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
 13. หากบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลในใบสมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้
  1. 1 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล
  1. 2 สมาชิกแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นสมาชิก
  1. 3 สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือถูกคำสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกอายัดทรัพย์
  1. 4 สมาชิกเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญ
  1. 5 สมาชิกขาดการติดต่อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  หมายเหตุ: บริษัทฯ จะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อบริษัทฯ หักจากเงินประกัน และส่งคืนส่วนที่เหลือแก่สมาชิก กรณีบริษัทฯ เป็นผู้บอกเลิกการเป็นสมาชิก
 15. สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
  1. 1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  1. 3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  1. 4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  1. 5 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  1. 6 สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
  1. 7 สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่าน https://zfrmz.com/ov0cINjgoeBYb0hFuRK6

20240516_สมัครสมาชิกและระเบียบการประมูล AUCT LIVE (Update ครั้งที่ 1-24)
 1. ผู้ซื้อได้ต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย) กรณีไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) รวมค่าปรับทุกกรณี หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย (คดีแพ่ง/คดีอาญา) ผู้ซื้อได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี กรณีดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น
 2. กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 1. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอออกเอกสารใหม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
 3. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล)
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ ระบบเกียร์ของรถทุกประเภทและเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรวัดระยะทาง เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ตลอดจนข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ไม่รับประกันว่ามีการปรับเลขไมล์หรือไม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร
 5. บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18 ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.auct.co.th/term.php