TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

Brainstorming Workshop for Auct\'s Sustainable Excellance

   บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยนายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร และ รศ. ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ จัดงานBrainstorming Workshop for Auct's Sustainable Excellance "เวิร์คชอประดมสมองเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนของสหการประมูล" 

   

   

 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ วิทยากรและนักจัดรายการโทรทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ณ ห้องประชุมปรับอากาศ บริษัทสหการประมูล จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK

TOP