TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

งานประมูลสิ่งของเลิกใช้, ตัดบัญชี, ชำรุดเสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทยขายได้กว่า 20 ล.

งานประมูลสิ่งของเลิกใช้, ตัดบัญชี, ชำรุดเสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทยขายได้กว่า 20 ล.

  • ด้วยระบบการประมูลที่ทันสมัยจาก บมจ.สหการประมูล E-Auction

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 การถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ร่วมกับ บมจ.สหการประมูล ได้ดำเนินการจัดงานประมูลสิ่งของเลิกใช้

จำนวน 8 รายการ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางและเศษเหล็กเหนียวทั่วไป, เศษรางเหล็กไม่ใช้การ, เศษลวดทองแดง,

ล้อพร้อมขนาดเพลา, น้ำมันหล่อลื่น, ถังเปล่า, เครื่องจักรกลตัดจำหน่ายและ ซากแบตเตอรี่เลิกใช้การ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม

ประมูลเป็นจำนวนมาก โดยมีทรัพย์สินที่ประมูลขายทอดตลาดมีมูลค่ารวม 19,374,631.90 ล้านบาท

ในการประมูลครั้งนี้ ทาง บมจ.สหการประมูลได้ใช้วิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการประมูลแบบ E-Auction

ที่ บมจ.สหการประมูลได้พัฒนาระบบการประมูลอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อความโปร่งใส แม่นยำ และสะดวกสบาย

แก่ผู้เข้าร่วมประมูล โดยในครั้งนี้มูลค่าการจบประมูลรวมทั้งสิ้น 20,776,018.88 ล้านบาท

                การจัดประมูลในครั้งนี้ บมจ.สหการประมูลได้รับความไว้วางใจในการว่าจ้างจาก รฟท. เป็นครั้งที่ 2

ซึ่ง บมจ.สหการประมูลถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดการประมูลไม่ว่าในส่วนของภาครัฐ และ เอกชน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 27 ปี โดยในการจัดประมูลในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทาง รฟท. และ บมจ.สหการประมูลที่วางไว้ร่วมกัน

ทาง รฟท. ยังมีทรัพย์สินที่เลิกใช้การฯ อีกจำนวนมากที่รอการตัดบัญชีและนำออกมาให้ดำเนินการประมูลขายทอดตลาด

ในครั้งต่อไปพร้อมการวางแผนพิจารณาการลดขั้นตอน รวมถึงเงื่อนไขในการวางหลักประกันให้กระชับและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

 

 

 

FACEBOOK

TOP