จากการสะสมประสบการณ์

สู่ความเป็นผู้นำของธุรกิจประมูลรายแรกของเมืองไทย

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2534 ในนามบริษัท สหการประมูล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์ ภายใต้การบริหารงานเริ่มแรกของนายเทพทัย ศิลาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้น

เดิมผู้ก่อตั้งประกอบธุรกิจค้ารถยนต์มือสองต่อมาในปี 2534 ผู้ก่อตั้งได้จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเนื่องจากได้เล็งเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจให้บริการประมูลรถยนต์ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้เริ่มทำการศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ตลอดจนแนวทางการประกอบธุรกิจการประมูลสินค้าประเภทรถยนต์จากหลายๆประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคนไทยในการซื้อ/ขายรถยนต์ด้วยราคายุติธรรมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการประมูลรถยนต์ในรูปแบบเปิด (Open Auction) ซึ่งเป็นรูปแบบของการประมูลซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆจะต้องแสดงเจตจำนง ด้วยการเสนอราคาต่อสาธารณะ หรือกลุ่มผู้เข้าร่วมประมูล โดยผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายสูงที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะการประมูล

ปัจจุบันนอกจากบริษัทฯ ให้บริการประมูลรถยนต์เป็นหลักแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการบริการประมูลรถจักรยานยนต์ตลอดจนสินค้าประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ดมียี่ห้อ เช่น กระเป๋า นาฬิกา (“สินค้าแบรนด์เนม”) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับใช้เป็นสถานที่ประมูลแห่งแรกตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าวระหว่างซอย 85 - ซอย 87 ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ การคมนาคมสะดวก และมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการประมูลในอนาคต ทั้งนี้สถานที่ตั้งดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยระบบการประมูลที่โปร่งใสได้มาตรฐานประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทเอกชน และองค์กรของภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ให้เป็นผู้ดำเนินการบริหารงานประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกประเภท เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทั่วไป มาโดยตลอด

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ

นายเทพทัย ศิลา

กรรมการ
รองประธานกรรมการ

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายวรัญญู ศิลา

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ยุคเริ่มต้น

2534
|
2540
 • บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกมูลค่า 3 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ จากนั้นจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 13 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง บริษัทฯ ได้เริ่มจัดการประมูลรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า
2541
|
2545
 • ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.) เพื่อทำการประมูลรถยนต์และทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
 • บริษัทฯ เป็นบริษัทแห่งแรกรายเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 2 ของเอเชียถัดจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก National Auto Auction Association(NAAA) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ประกอบธุรกิจการประมูลระดับสากลที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาชิกในประเทศต่างๆ 270 แห่ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการประมูลรถยนต์ โดยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 110 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายกิจการและได้เริ่มรับจัดประมูลสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น บ้านและที่ดิน หุ้น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เท่านั้น
2546
|
2550
 • เริ่มจัดการประมูลสัญจรในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก และทำการเปิดพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนของรถยนต์ทั้งสิ้น 17 จังหวัด ซึ่งได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครสวรรค์ สกลนคร ร้อยเอ็ด อยุธยา ชลบุรี นครปฐม สระบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ภูเก็ต เพื่อให้ครอบคลุมการประมูลทั่วภูมิภาค ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน
 • บริษัทฯ จัดตั้งสาขาที่ รังสิตคลอง 8 เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในเขตปริมณฑล

ยุคกลาง

2551
|
2552
 • เพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินในส่วนรถยนต์จำนวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราช และระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมภาคใต้ และภาคตะวันออก
2555
 • บริษัทฯ ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยสาขาแจ้งวัฒนะเพื่อใช้สถานที่ในการประมูล โดยพื้นทีดังกล่าวผู้เข้าร่วมประมูลสามารถทดลองขับรถยนต์ก่อนเข้าร่วมการประมูล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และร่วมมือกับบริษัท โตชิบ้า ไทยแลนด์ จำกัด จัดการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สาขารังสิต – คลอง 8 เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการประมูล
 • บริษัทฯ แปรสภาพจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญทีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 0.50 บาทพร้อมทั้งเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 110 ล้านบาทเป็น 145 ล้านบาท

ยุคปัจจุบัน

2556
 • บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท พร้อมลดทุนจดทะเบียนเหลือ 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป 110 ล้านหุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนทั้งสิ้น 27.50 ล้านบาท
 • ขยายพื้นที่สำนักงานใหญ่ประมาณ 14ไร่ โดยปรับความสูงพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็น Safety zone ป้องกันน้ำท่วม และยกเลิกการประมูลที่แจ้งวัฒนะ
 • หุ้นของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
2557
 • บริษัทฯ มีการเปิดสถานที่ประมูลแห่งใหม่ที่ พุทธมณฑลสาย 2
 • บริษัทฯ มีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สิน จำนวน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา และ สุรินทร์
 • บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวันประมูลเป็น ประมูลทุกวัน โดยสลับกันไปในแต่ละสาขา
2558
 • บริษัทเพิ่มสถานที่และสาขาการประมูล ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่
 • บริษัทเพิ่มวันประมูลมากขึ้น
 • บริษัทเพิ่มประเภททรัพย์สินในการประมูล เช่น สินค้าแบรนด์เนม อสังหาริมทรัพย์
 • บริษัทรับดำเนินการจัดการประมูลให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมศุลกากร คณะกรรมการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการประมูล ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 Mhz. และ 900 Mhz. รองรับ 4G ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
2561
 • บริษัทจัดงานงาน Change Together การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน)
 • บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดการประมูล สิ่งของเลิกใช้,ตัดบัญชี,ชำรุดเสียหาย ในการครอบครองของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2562
 • บริษัทและธนาคารแห่งประเทสไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลและทางวิชาการ
 • บริษัทและบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ด้านการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ผ่านบัตร KTC POUND
 • บริษัทร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย
2563
 • บริษัทร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย
 • บริษัทปรับการประมูลเพื่อสู้สภาวะโควิด-19 ด้วยการเปิดประมูลออนไลน์ 100%
 • บริษัท ร่วมกับ กสทช. จัดการประมูลคลื่น
 • บริษัทจัดการแจกรางวัล ใน Campaign ฟินแหลก แจกจริง แจกรถยนต์ Mitsuoka Himiko มูลค่า 1.8 ล้านบาท
 • การทำ AUCT STUDIO ในการทำรายการทีวีผ่านช่อง YOUTUBE