TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่งงาน : ช่างแอร์ ( เปิดรับด่วน 2 ตำแหน่ง)

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแอร์ได้ดี

  2. สามารถทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี

  3. สามารถซ่อมสแลนบนที่สูงได้

  4. สามารถซ่อมพื้นผิวถนนได้เป็นอย่างดี

   

  คุณสมบัติ

  1. ผู้ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

  2. มีความขยันอดทน

 • ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการประสานงานฝ่ายปฏิบัติการ ( เปิดรับ 2 ตำแหน่ง )

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

   

  - บริหารจัดการตามแผนงานขององค์กรที่วางไว้

  - ดูแลและพัฒนาและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปรับปรุง และพัฒนาให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 

  - ดูแลหน้างาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

  - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ  

   

  - เพศชาย อายุ 30 -50 ปี 

  - ปริญญาตรี - โท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขา  อุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

  - มีความรู้ความเข้าใจด้านรถยนต์

  - มีความสามารถด้านการบริหารและจัดการ

  - มีบุคลิกภาพที่ดี  เป็นผู้นำ

  - มี Service Mind 

  - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

  รายละเอียดของงาน

  1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

  3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  4. วิเคราะห์แผนการโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

  5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

  6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3

  7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

  8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

  9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

  11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

  12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ชาย

  - อายุ 20-40 ปี

  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

  - ประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี

  - *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ***

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน)

  อัตรา 1 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์/พัฒนาระบบ

  รายละเอียดของงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Frontend web development อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS2, CSS3, Web responsive อย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโค้ด JavaScript libraries(jQuery) แก้ไข script ลูกเล่น ต่าง ๆ เช่น jquery เพื่อใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ หรือ Webview in Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
  • เข้าใจคอนเซ็พท์ของ Cross-browsers, HTML Layout
  • มีความรู้เรื่อง MVC และ Bootstrap (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.  เพศ หญิง/ ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point Database :  MS SQL , Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Call Center

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อนประมูล
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • รับเรื่อง Feedback และข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพัฒนาบริการ

          

  • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท
  • วิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะนำบริการ เพื่อนประมูล 
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
  • เพศ ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะการสื่อสารชัดเจน,สุภาพ, มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • 518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/ หยุด 1 วัน
  • เวลาทำงาน 9.00 – 17.30น.

   

  วิธีการสมัคร

  -ส่งใบสมัครทาง Email : [email protected]

   

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถรับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณะกรรม
 9. ฝึกอบรมและสัมนา
 10. งานเลี้ยงประจำปี

วิธีสมัคร

ส่งประวัติ(Resume) มาทาง e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพ หรือ สำนักงานสาขา

[email protected] 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2934-7344-8 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่าย 1.5 - 2 นิ้ว

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6. เรซูเม่ หรือ ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)

FACEBOOK

TOP