การสมัครสมาชิกและระเบียบการประมูลออนไลน์ (AUCT LIVE)

1. ผู้สนใจประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ AUCT LIVE ต้องสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. ผู้สมัครต้องศึกษา ข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล ยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ตามประกาศของบริษัทฯ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.auct.co.th/term.php
3. เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่
3.1 บุคคลธรรมดา
3.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.1.2 หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่ประมูลด้วยตนเอง)
** กรณีบุคคลธรรมดาเป็นชาวต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือหนังสือรับรองที่พำนัก
3.2 นิติบุคคล
3.2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาภพ.20
3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
3.2.3 กรณีมอบอำนาจ - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารข้อ 3.2.1 และ ข้อ 3.2.2
หมายเหตุ: เอกสารต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. บริษัทฯ จะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number) พร้อมรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล์หรือทางเอสเอ็มเอสให้กับผู้สมัคร เมื่อได้รับรหัสผ่าน ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
5. ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษาหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
6. การวางหลักประกัน เพื่อเข้าร่วมประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ AUCT LIVE
6.1 กรณีวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ผู้สมัครต้องวางหลักประกันอย่างน้อย 10% ของวงเงินที่ต้องการประมูล โดยจะได้รับวงเงินประมูลจำนวน 10 เท่าของหลักประกัน
6.2 กรณีวางหลักประกันโดยมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการประมูลหน้าลาน
รถยนต์, รถการเกษตร วางหลักประกัน 20,000 บาท
รถจักรยานยนต์ วางหลักประกัน 5,000 บาท
ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (แล้วแต่กรณี)
7. การประมูลออนไลน์ AUCT LIVE เลือกได้ 2 วิธี
7.1 การประมูลออนไลน์แบบปกติ ผู้ประมูลเสนอราคาผ่านทางออนไลน์พร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
7.2 การประมูลออนไลน์แบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID) ผู้ประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยผู้ประมูลต้องตั้งราคาก่อนที่จะประมูลรายการนั้น ๆ
การประมูล PROXY BID ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้
- หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า(PROXY BID) ชนะการประมูล
- หากราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูล ณ ลานประมูลเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (PROXY BID)ได้ตั้งไว้ ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูล ชนะการประมูล
8. กรณีมีการเสนอราคาเท่ากันและในเวลาเดียวกันระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล ณ ลานประมูลกับผู้ประมูลออนไลน์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา ณ ลานประมูลเป็นผู้ชนะการประมูล
9. เมื่อประมูลทางออนไลน์ได้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายการซื้อได้จากระบบ ใน “รายการซื้อของฉัน” บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สมาชิกที่ประมูลได้ไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
10. การยกเลิกการเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะได้รับหลักประกันคืนภายใน 1 วันทำการหลังจากส่งข้อมูลเอกสารการยกเลิกพร้อมแนบหน้าสมุดบัญชี หรือส่งข้อมูลขอยกเลิกทางออนไลน์ พร้อมแจ้งยืนยันชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชี
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่นกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูลออนไลน์ขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลทางออนไลน์ได้
12. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
13. หากบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังว่าข้อมูลในใบสมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ สามารถระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้
14.1 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล
14.2 สมาชิกแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นสมาชิก
14.3 สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา หรือถูกคำสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกอายัดทรัพย์
14.4 สมาชิกเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญ
14.5 สมาชิกขาดการติดต่อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
หมายเหตุ: บริษัทฯ จะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อบริษัทฯ หักจากเงินประกัน และส่งคืนส่วนที่เหลือแก่สมาชิก กรณีบริษัทฯ เป็นผู้บอกเลิกการเป็นสมาชิก
15. สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
15.1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
15.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
15.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
15.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
15.5 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
15.6 สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
15.7 สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่าน https://zfrmz.com/ov0cINjgoeBYb0hFuRK6