1.ผู้ซื้อได้ต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันประมูล(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย) กรณีไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ภายหลังพบว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ผู้ครอบครอง ถูกเรียกโดยหน่วยงานรัฐ ชำระค่าปรับ (คดีจราจร) รวมค่าปรับทุกกรณี หรือให้เป็นพยาน กรณีการใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย (คดีแพ่ง/คดีอาญา) ผู้ซื้อได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องทุกกรณี กรณีดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 1. ปรากฏ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง (แชสซี) มีปัญหา เช่นมีรอยเชื่อม ตัดต่อ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้แจ้งลงในใบรายการหรือประกาศเพิ่มเติม เป็นเหตุให้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยคำวินิจฉัยจากพนักงานกรมการขนส่งทางบก ผู้ซื้อต้องนำรถมาคืนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับรถคืน ทั้งนี้บริษัทฯ คืนเฉพาะค่าดำเนินการ ค่ารถที่ประมูลได้และค่าใช้จ่ายที่แจ้งในใบรายการเท่านั้น

2.กรณีผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ ข้อ 1. เป็นเหตุให้เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์หมดอายุ จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอออกเอกสารใหม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

3.ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และรับโอนกรรมสิทธิ์ ค่าขนย้าย ค่าภาษี ค่าปรับ / เงินเพิ่ม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีมีการการแจ้งหยุดใช้รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต่อหรือมากกว่า (ถ้ามี) (ขึ้นอยู่กับแต่ละรายการตามที่แจ้งในรายการประมูล)

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบระบบแคทตะไลติก คอนเวอร์เตอร์ ระบบเกียร์ของรถทุกประเภทและเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรวัดระยะทาง เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านเทคนิค ตลอดจนข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ บริษัทฯ ไม่รับประกันว่ามีการปรับเลขไมล์หรือไม่ อาจมีความคลาดเคลื่อนของเลขไมล์ที่ปรากฎในมาตรวัดระยะทางของตัวรถ กับที่ปรากฏในใบรายการประมูลและปรากฏในเว็บไซต์ ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 99 กิโลเมตร

5.บริษัทฯ ไม่รับคืนรถ กรณีที่ รถไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ รถติด Car blacklist หรือ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในเล่มทะเบียนหน้า 18 ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการประมูล เพิ่มเติมได้ที่ https://www.auct.co.th/term.php