คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล

ในการเข้าร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์จากบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำและต้องดำเนินการตามที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและมีฐานทางการเงินมั่นคงโดยต้องส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯในวันที่ยื่นบันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
  • ก. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้
   • (1) บันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
   • (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ
    • (2.1) หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกระทรวงพาณิชย์
    • (2.2) สำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
    • (2.3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
   • (3) สำเนาทะเบียนบ้าน/ หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่
   • (4) หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากสถาบันการเงินที่ธนาคารยอมรับ
   • (5) หลักฐานอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องแสดงเพิ่มเติม
  • ข. กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้
   • (1) บันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
   • (2) หลักฐานการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย อายุไม่เกิน 30 วัน กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมาย ได้แก่
   • (3) สำเนางบการเงินปีล่าสุด ซึ่งงบการเงินจะต้องมีผลประกอบการที่มีกำไร และได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี
   • (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกท่าน
   • (5) เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่มีการมอบอำนาจ
    • (5.1) หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ถูกต้องครบถ้วน)
    • (5.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
    • (5.3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
   • (6) หลักฐานอื่นใดที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องแสดงเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หลักฐานตามข้อ (ก) และ/หรือ (ข) ข้างต้น ที่เป็นสำเนาจะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและต้องพร้อมที่จะแสดงหลักฐานต้นฉบับในกรณีที่บริษัทฯร้องขอ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจให้ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

 2. ต้องไม่ใช่ลูกหนี้ในกลุ่มสินทรัพย์
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ถูกศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นผู้ถูกแจ้งความ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรืออยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อตามกฎหมายว่าด้วยการก่อการร้ายและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 5. มีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายและมีอำนาจที่จะซื้อกองสินทรัพย์ที่บริษัทฯจำหน่ายได้มีวัตถุประสงค์สามารถซื้อกองสินทรัพย์ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องได้
 6. กรณีที่ผู้เปิดประมูลร้องขอ ต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการซื้อสินทรัพย์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้เปิดประมูลได้
 7. ต้องเป็นผู้เข้าร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์โดยสุจริตโดยมีจุดประสงค์ในการซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่านั้น โดยผู้เปิดประมูลสามารถขอให้ผู้เข้าร่วมประมูลใดๆชี้แจง แสดงเหตุผลหรือแสดงหลักฐานใดๆต่อผู้เปิดประมูลเพื่อแสดงถึงจุดประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลซื้อสินทรัพย์
 8. ในกรณีที่ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต ความยินยอม อนุมัติ หรือการอื่นใดซึ่งรวมถึงมีใบอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนที่เกียวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับ และจะคงไว้ซึ่งการได้รับใบอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนให้มีผลใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา
 9. ต้องไม่ใช้วิธีการติดตามทวงถามหนี้ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ไม่มีประวัติการถูกร้องเรียนและมีมูลความจริงว่าใช้วิธีการติดตามหนี้โดยวิธีการข่มขู่ หลอกลวง ไม่สุภาพ ใช้ถ้อยคำหยาบคาย หรือติดตามทวงถามหนี้บ่อยเกินจนเป็นการรบกวนเกินกว่าเหตุ หรือดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้

ในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิโดยเด็ดขาดในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เข้าร่วมการประมูลตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล